Yağ ithalatında tahlil raporu kolaylığı getirildi

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Gümrüklerde normal prosedür olarak, ithalat ve ihracata konu eşya tahlile tabi tutulabiliyor. Keza; muhtelif kamu kurumlarının uygulamakla yükümlü olduğu mevzuat çerçevesinde de tahlil yapılabiliyor.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce yayımlanan genelge ile aynı eşyanın muhtelif kamu kurumla-rınca tahlile tabi tutulmasının ithalatçılar ve ihracatçılara ilave yükler getirmekte olduğu ve kamu kaynaklarının israfına sebebiyet verdiği düşünülerek, dış ticarete konu eşyanın tahlillerinin tek aşamada yapılarak, bir kurum tarafından ulaşılan sonuçların diğer kurumlarca da kullanılabilmesine imkân tanınmış oluyor.

Yeni düzenlemeye dayanak olarak da Gümrük Yönetmeliği’nde belirtilen; “Diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca kendi mevzuatları gereği yapılan ve yaptırılan tahlillere ilişkin raporların gümrük laboratuvarlarına ibrazı durumunda, hangi hallerde yeniden tahlil yapılmayarak ibraz edilen tahlil sonuçları üzerinden laboratuvar raporu düzenleneceğine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir" hükmü gösteriliyor.

Gümrük beyannamesi muhteviyatı eşyaya ilişkin olarak yapılacak laboratuvar analizlerinin tek noktada gerçekleştirilerek ithalat süreçlerinin basitleştirilmesi ve hızlandırılması amacıyla, Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin "Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal ve bitkisel mumlar" başlıkla Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarında yer alan eşyaların, İthalat Denetimi Tebliği uyarınca "Uygunluk Yazısına Tabi Ürünler" için, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca düzenlenen "Uygunluk Yazısı"na esas teşkil eden "Muayene ve Analiz Raporu"nun tarih ve sayısının, mükellefince gümrük beyannamesinin 44 no.lu hanesinde açık bir şekilde beyan edilmesi ve ilgili gümrük müdürlüğüne beyanname ekinde mezkur tahlil raporunun bir nüshasının ibrazı durumunda yapılacak işler şöyle sıralanıyor;

- Muayene memurunca; tahlil sonuçlarının Tek Pencere Sistemi alt yapısı üzerinden elektronik ortamda alınmasına ilişkin olarak iki Bakanlık arasında gerekli entegrasyon sağlanana kadar, bahse konu "Muayene ve Analiz Raporu"’nun bir nüshasının mükellefinden elden teslim alınarak, Gümrük Laboratuvarlarına tahlil için gönderilen numune ile birlikte, LARA sistemi üzerinden eklenmesinin sağlanması,

- Gümrük laboratuvarlar müdürlüklerince; kendilerine intikal eden numunelere ilişkin tarife tespitinde, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Muayene ve Analiz Raporu"unda yer alan tahlil sonuçlarının esas alınması,

- Beyanname ekinde sunulan "Muayene ve Analiz Raporu"nun GTİP tespiti için yetersiz kaldığı durumlarda ise, laboratuvar müdürlüklerince gerekli görülen tahlillerin yapılarak tarife tespiti-nin yapılması,

- Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Muayene ve Analiz Raporu"'na istinaden la-boratuvar müdürlüğünce yapılan tarife tespitine itiraz edilmesi halinde; tahlillerin mer’i mev-zuat çerçevesinde ilgili laboratuvar müdürlüklerinde yapılması,

gerektiği tüm gümrük ve ticaret bölge müdürlüklerine bildirilmiş bulunuyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar