EBRD'nin Özaltın inşaat incelemesi tamamlandı! Ceza indirimine gidildi

Kerim ÜLKER
Kerim ÜLKER Perde Arkası kerim.ulker@dunya.com

EBRD, Türk şirketi Özaltın İnşaat ve iştiraklerine açtığı incelemede anlaşmaya varıldı. 35 ay yaptırım alan Türk şirketi Özaltın, verdiği taahhütlerle cezai indirimi aldı. EBRD, incelemeyi Bosna-Hersek’teki Prenj tüneli ve yolu projesi nedeniyle başlatmıştı.

Türk müteahhitlik devleri­nin küresel anlamdaki ba­şarısı, tartışılmaz. Bu an­lamda en önemli global araştırma olan ENR 250 listesindeki yeri, bunun en önemli örneği. Geçen yıl 40 şirketle ikinci sırada yer alan Türk müteahhitleri, bu başarısı­nı da uzun zamandır koruyor. Bu başarı az da olsa, bazı projelerde olumsuz etkiler yaratan adımlara da sahne oluyor. Bosna-Hersek’te yaşanılan tünel inşaatı onlar­dan biri Doğu ve Orta Avrupa’da önemli projelere imza atan Özal­tın Grubu ile yaşandı. Türk şirke­ti Özaltın’ın olduğu konsorsiyum Bosna-Hersek’te Prenj tüneli ve karayolu işini kazanmıştı. Ancak 2022 yılında Türk şirketi, belge­lerde yaşanılan gerçek dışı bildi­rim ve yanlış bilgilendirmeler ne­deniyle ihale dışına bırakılmıştı. Süreç Bosna-Hersek’te kapanmış görünse de, projenin finansmanı­nı sağlayan Avrupa İmar ve Kal­kınma Bankası (EBRD) bu işin peşini bırakmadı, Türk şirketi hakkında soruşturma kararı aldı. Yapılan incelemelerde Türk şir­keti Özaltın İnşaat Ticaret ve Sa­nayi Anonim Şirketi ve 13 iştira­kine 35 ay yaptırım uygulamaya karar verildi.

EBRD tarafından finanse edi­len projelerdeki Yasaklı Uygu­lamalara ilişkin soruşturmala­rı yürütme yetkisi aracılığıyla EBRD’nin dürüstlük taahhüdün­de merkezi bir role sahip olan OC­CO tarafından yürütülen soruş­turmanın ardından uzaklaştırma kararı, Özaltın ve 13 iştirakinin yasaklama süresi boyunca Ban­ka tarafından finanse edilen proje ve operasyonlara katılamaması­na neden oldu. Türk şirketi yapı­lan yanlışlığı kabul etti ve EBRD ile anlaşma kararı aldı. EBRD’nin resmi sitesinde de yer alan an­laşma ile Türk şirketi kurumsal uyum koşullarını uygulayacağını taahhüt etti. Türk şirketi ve yöne­timinin yapılan hataları görmesi ve kabul etmesi öngörülen yasak­lamayı da kısalttı.

Bu süre zarfında Özaltın, EBRD ile tam işbirliğinin sürdürülmesi de dahil olmak üzere uzlaşma an­laşması kapsamındaki yükümlü­lüklerini yerine getirdiği sürece Banka tarafından finanse edilen proje ve operasyonlara katılma hakkına sahip olacak. Eğer uy­mazsa, 11 aylık şartlı uzaklaştır­ma yasağı 24 aylık uzaklaştırma cezasına dönüşecek.

En güçlü pazar Orta ve Doğu Avrupa oluyor

EBRD’nin Bosna-Hersek’te al­dığı projede yapılan yanlışlar ka­dar bu yanlışları görmek, kabul etmek ve müzakereler için adım atmak oldukça önemli. Zira Türk şirketlerinin Doğu ve Orta Avru­pa’da üstlendiği milyarlarca do­larlık proje oldu ve bunların de­vamı da gelecek. Bu yazıyı yazar­ken ve siz okurken bile bir Türk şirketinin bölgede milyonlarca euroluk iş üstlendiğini bilmenizi isterim. Zira Slovenya, Slovakya, Sırbistan, Makedonya, Bulgaris­tan, özellikle Romanya’da Türk şirketleri, inşaat konusunda tam hakim, tek patron konumunda. Belki de en güçlü olduğu coğraf­ya diyebiliriz. Birçok yerel şirket, Türk firması olmadan ihaleye dahi giremiyor. Bu tür yanlış iş­lemle bu gücün az da olsa sorun­larla karşılaşmaması gerekiyor. Zira Rusya, Libya, Ukrayna gibi ana pazarlarda işler geçmişteki gitmiyor. Bu pazarları ve proje­leri finanse eden kurumları kay­betmemek adına daha dikkatli davranmamız gerekiyor.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar