Mükellefiyetiniz sona erse de elektronik tebligatlarınızı kontrol edin

Mahmut Bülent YILDIRIM
Mahmut Bülent YILDIRIM mahmut.yildirim@dunya.com

Mükelleflere, mali idare tarafından zaman zaman önemli hukuki ve cezai sonuçlar doğuracak olan evraklar tebliğ edilmektedir.

Mükelleflerin faaliyetlerini sona erdirdikten sonra veya faaliyetlerinin vergi idaresi tarafından re’sen terk ettirildikten sonra elektronik ortamda yapılan tebligatların hukuka uygun olup olmadığı ihtilaflara yol açmakta ve vergi yargısında da farklı kararlara konu olmaktadır.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 17.05.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2023/9 E. Kararıyla mükellefiyetleri sona erdikten sonra düzenlenen ihbarnamelerin elektronik ortamda tebliğ edilmesinin hukuka aykırılık bulunmadığı yönünde karar vermiştir.

E tebligat nedir, kimler kullanmak zorunda?

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre tebliği gereken evrakın Elektronik Tebligat Sistemi ile muhatapların elektronik adreslerine tebliğ edilmesi işlemidir. Elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Kurumlar vergisi mükellefleri, ticari, zirai ve mesleki yönden gelir vergisi mükellefleri (kazançları basit usulde tespit edilenlerle gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçiler hariç) e-Tebligat sistemini kullanmak zorundadır.

E tebligattan adreslerinin kapatılması

Zorunlu veya ihtiyari olarak elektronik tebligat sistemine dahil olan mükelleflerden; gerçek kişiler için ilgilinin ölümü veya gaipliğine karar verilmesi, tüzel kişilerde ise ticaret sicil kaydının silinmesi halinde, mükelleflerin elektronik tebligat adresleri kullanıma kapatılır.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu kararı

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu 17.05.2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 2023/9 Esas kararı ile Bölge İdare Mahkemeleri arasındaki görüş ayrılığına son noktayı koydu. Karar; mükellefiyetini kendi iradesiyle sona erdiren veya mükellefiyeti re’sen terkin edilen gerçek kişilerin mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra düzenlenecek ihbarnamelerin, elektronik ortamda mı yoksa adres kayıt sisteminde bulunan yerleşim yeri adresinde posta yoluyla mı tebliğ edileceğine ilişkindir.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu, mükellefiyetini kendi iradesiyle sona erdiren veya mükellefiyeti re’sen terkin edilen gerçek kişilere mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonra yapılacak tebligatın, Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi uyarınca elektronik ortamda yapılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına karar verilmiştir.

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu kararının etkileri

 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararları, İdare Mahkemeleri arasındaki ihtilafları gideren ve bağlayıcılığı olan kararlardır. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu kararı mükellefiyeti sona eren gerçek kişilere yapılacak tebligatın elektronik ortamda yapılmasında hukuka aykırılık bulunmadığı yönünde olduğundan dolayı, mükellefiyeti sona eren gerçek kişilerin zamanaşımı süresi boyunca elektronik tebligat adreslerini kontrol etmelerinde fayda olacaktır.

Belirttiğimiz üzere elektronik ortamda tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılır. Mali idare tarafından mükelleflere defter belge ibraz yazısı, vergi inceleme raporu, vergi tekniği raporu, vergi /ceza ihbarnamesi, ödeme emri gibi önemli hukuki sonuçlar doğurabilecek belgeler tebliğ edilebilmektedir. Ve bu evraklar için ibraz ve dava açma sürelerinin tebliğ tarihinden sonra başladığı unutulmamalıdır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar