Sahte belge kullanımı iddiası riskine karşı aftan yararlanma imkanı

Zeki GÜNDÜZ
Zeki GÜNDÜZ VERGİ POLEMİKLERİ zeki.gunduz@dunya.com

Geçen hafta Çarşamba günü Ordu SMMMO’nun, perşembe günü de Trabzon SMMMO’nun düzenledi­ği seminerlerde, çok değerli meslek men­subu arkadaşlarımızla 7440 sayılı Kanu­nu masaya yatırdık. Odalarımızın kıymet­li başkanları Ender Sönmez ve Cüneyt Hayal şahsında tüm arkadaşlarımıza ve Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasına ev sa­hiplikleri için teşekkür ederim.

Değerli okurlar, çok sayıda şirket, mal veya hizmet aldığı şirketlerin herhangi bir nedenle yaşadığı sorun nedeniyle ver­gisel problemlerle karşı karşıya kalabil­mektedir.

Mal veya hizmet satın aldığınız şirket; daha sonra adresinde bulunamamış, def­ter ve belgelerini vergi inceleme eleman­larına ibraz etmemiş, fatura aldığı şirke­tin veya şirketin kendisinin sahte belge düzenlediği iddiası mevcutsa vb. (ki bu listeyi daha fazla uzatmak mümkün), öde­diğiniz bedelin gider veya maliyet olarak dikkate alınmaması yanında katma değer vergisini de bir daha cezası ve faizi ile öde­mek zorunda kalabilir, bir yandan da mali idarenin sakıncalılar listesine girebilirsi­niz. Matrah artırımını düşünen şirketler­de genel olarak, katma değer vergisi konu­sunda matrah artırımına yönelik olarak, maliyetin fazlalığından hareketle aftan yararlanma konusunda isteksizlik gözlen­mektedir.

1. Olası riskleri ve bu risklerin boyutla­rını gerçekçi bir gözle değerlendirmenizi öneririm

Değerli okurları, matrah artırımından yararlanıp yararlanmamaya karar verir­ken, 2018-2022 yılları arasında mal ve hizmet aldığınız tüm şirketleri ve bu şir­ketler nedeniyle yaşayabileceğiniz olası sorunları tekrar gözden geçirmenizi tav­siye ederim.

2. İşin parasal boyutu bir yana mali ida­re tarafından kara listeye de alınabilirsi­niz

Değerli okurlar, Mali İdare tarafından kara listeye alınmak demek, belki de ti­cari faaliyetinizin sona ermesi anlamına dahi gelebilir. Fiiliyatta haklı olduğunu­zu ispatlayana, konu hakkında bir mah­keme kararı alana kadar zararla karşı kar­şıya kalabilirsiniz. Bu nedenle bu konuda karar verirken listeye alınma hususunu da bir faktör olarak dikkate almanızı öne­ririm.

3. Ceza yargısına muhatap olma faktörü

Bu konuda değerlendirme yaparken dikkate alınacak bir diğer faktör, kayıtla­rınızda bulunan bir fatura ile ilgili olarak sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltı­cı belge kullanıldığı iddiasıyla ceza dava­sına muhatap olabilme olasılığıdır. İddi­aya konu rakam arttıkça bu olasılık büyü­yecektir.

4. Düzenleyici iddiasına da muhatap olabilirsiniz

Çok çeşitli nedenlerle, hak ederek ya da hak etmeden vergi incelemeleri sıra­sında düzenlediğiniz belgelerin sahte ya da muhteviyatı itibariyle yanıltıcı olduğu iddiasını muhatap olabilirsiniz. Böyle bir iddiaya muhatap olmak, parasal bir kısım iddialar yanında cezai yargılamayı da ge­rektirebilecektir.

5. Matrah artırımından yararlandığınız dönemlerle ilgili olarak sahte belge kulla­nımı iddiası ile özel esaslara alınmayacak­sınız Bu başlı başına önemli bir imkandır. Ceza davası ile karşı karşıya kalabilme ih­timalini de oldukça düşürmekte, müşteri­lerinize karşı zor durumda kalmanız ihti­malini ortadan kaldırmaktadır.

6. Özel pişmanlık düzenlemesi

Şayet tespit ettiğiniz bir sorun var, bu sorun halen devam ediyor ise özel piş­manlık düzenlemesinden de yararlanabi­lirsiniz. Bu ve benzeri nedenlerle, gelir veya kurumlar vergisi açısından matrah artırımına gidiyor iseniz, benim tavsiyem KDV açısından da matrah artırımını bir daha düşünmenizdir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
İlk torbanın son hali 08 Temmuz 2024
Torba Kanun- 2 22 Haziran 2024