23 °C
Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Torba Yasa ile birçok kanun değişti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) 28/03/2013 tarihinde kabul edilen ve Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe giren 6455 sayılı Torba Kanun'la Gümrük Kanun'da ve Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'nda ve de diğer bazı kanunlarda çok önemli değişiklikler yapıldı. Önceki yazımda tütün-alkol ve petrol Mevzuatında yapılan değişiklikleri belirtmiştim. Bu yazımda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın duyurularından da yararlanarak torba yasanın diğer bazı kanunlarda yaptığı değişiklikleri belirtmek isti-yorum.

1) 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nda yapılan değişiklikler

Ticari işletmenin sahibi veya ortak ya da yöneticisi tarafından işletme veya şirketle ilgili olarak verilecek kefaletler, mesleki faaliyetleri ile ilgili olarak esnaf veya sanatkârlar tarafından verilecek kefaletler, 5570 sayılı Kanun kapsamında kullanılacak kredilerde verilecek kefaletler ile tarım kredi, tarım satış ve esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri ile kamu kurum ve kuruluşlarınca kooperatif ortaklarına kullandırılacak kredilerde verilecek kefaletlerde eş rızası kaldırılarak ticari hayatın doğal akışının kolaylaştırması hedeflenmiştir.

2) 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişiklikler
Defter tasdiklerinde uygulamada yaşanan zaman darlığının engellenmesi ve çifte def-ter tutmanın önüne geçilmesi amacıyla, yevmiye defterinin kapanış tasdikinin faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayının ise faaliyet döneminin birinci ayının sonuna kadar yaptırılması sağlanmıştır.
Şirketin işletme konusunun kamu hizmeti olup olmadığına bakılmaksızın, bir anonim şirkette pay sahibi olan devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin şirketin esas sözleşmesinde herhangi bir hükme yer verilmeksizin, yönetim kurullarında kendilerinin doğrudan üye seçilmeleri yerine temsilcilerinin görevlendirmesine imkan tanınmıştır.
Şirketlerin ve 4572 sayılı Kanun kapsamındaki kooperatiflerin sistematik bir biçimde denetlenmesi, şirket ve kooperatif ortaklarının bilgi edinme ve inceleme haklarını tam anlamıyla kullanabilmelerine imkan sağlanması amacıyla düzenleme yapılmış, bazı özellikli şirketlerde veya sektörlerde faaliyetlerin kontrolünün ve takibinin sağlanması için, bu kapsamdaki şirketlerde kamu kurumu temsilcilerinin bulunması sağlanmıştır.

3) 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu'nda yapılan değişiklikler
Sahte belge düzenleyenlerin tekrar mükellef olmak istemeleri durumunda, tüm vergi borçlarının ödenmesi ve en az 75 bin TL olmak üzere teminat göstermeleri şartı getirilmiş, teminat gösterilmemesi durumunda ise bu tutarın teminat alacağı olarak tahakkuk ettirilip mükelleften tahsili yoluna gidilmesi hususunda düzenleme yapılmış-tır.

4) 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda yapılan değişiklikler
Olağanüstü durumlarda Gümrük Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelen malların ve Ka-çakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiye edilmesi gereken malların kamu, kurum ve kuruluşlarına bedelsiz olarak tesliminde ÖTV istisnası getirilmiştir.

5) 5488 Sayılı Tarım Kanunu'nda yapılan değişiklikler
Haksız yere destekleme ödemesinden yararlanılan tutarların geri alınması sırasında haksız ödemenin yapıldığı tarihten itibaren geri alınacağı tarihe kadar 6183 sayılı Kanun'un 51'inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammının alınacağı hükmü getirilmiştir.

6) 5597 Sayılı Yurt Dışına Çıkış Harcı Hakkında Kanun İle Çeşitli Kanunlarda Değişik-lik Yapılması Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikler
Yurtdışına Türkiye Cumhuriyeti pasaportu ile yapılan çıkışlarda alınan yurtdışı çıkış harcının, yurtdışına pasavan vb. çıkış yapan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından da alınması hükmü getirilmiş, Bakanlar Kurulu'na bu harç miktarını sıfıra kadar indirmeye yetki verilmiştir.

7) 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nda yapılan değişiklikler
Piyasa Gözetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu'nun aldığı karar gereğince, halen Sağlık Bakanlığı tarafından denetlenen ve tüketici ürünü olan (oyuncak, çocuk bakım ürünü, mumlar gibi) bazı ürünlerin sorumluluğu bakanlığımıza devredilmiş ve bakanlığımızın nihai tüketiciye yönelik üretilen ürünlerin piyasa gözetimi ve denetiminde daha aktif rol alması sağlanmıştır.

Türkiye'nin gelişmesine paralel olarak ortaya çıkan ihtiyaçlar ve uluslararası mevzuata uyum bakımından yapılan çalışmalar, ulusal mevzuatın sık değişmesine yol açıyor. Türkiye'de dış ticaretle meşgul şirketlerimizin uluslararası rekabette avantajlı duruma geçmeleri için mutlaka uzman kişilerden danışmanlık hizmeti alması gerekiyor. Yoksa kendi bünyelerinde bu kadar değişikliğin izlenmesi ve ona göre konuşlanılması o kadar kolay olamaz.

 

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.