Yapay zekânın finans sektörüne etkileri

Ufuk TARHAN
Ufuk TARHAN FÜTÜRİST UFUK futurist@ufuktarhan.com

 Finans sektörü, öncü ve dönüştürü­cü sektörlerin başında gelenlerden biri olarak, yapay zekâ (YZ) ile birlikte devrim niteliğinde bir değişime hazırla­nıyor daha doğrusu hazırlanmalı. Hem ülkemiz hem de küresel ölçekte, önü­müzdeki birkaç yıl finans alanlarında çalışanlara rahat, dur-durak olmayacak.

Bankalar, sigorta şirketleri, yatırım fir­maları ve bu alanlara hizmet veren ku­rumlar heyecanlı ve stresli günler yaşıyor­lar. Çünkü YZ teknolojileri sayesinde daha hızlı, daha verimli ve daha müşteri odaklı hizmetler sunabileceklerini şimdiden ön­görebiliyorlar. YZ, sadece sektörün kendi işleyişinde finansal süreçleri optimize et­mekle, karar alma süreçlerini hızlandır­makla ve risk yönetiminde büyük avantaj­lar sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda diğer tüm sektörleri ve süreçleri de derin­den değiştirecek.

O halde, finans sektöründe hangi fonksiyonlarda YZ hemen devreye alınmalı?

Müşteri deneyimi: YZ’nın en büyük et­kilerinden biri, müşteri deneyiminde görü­lecek. Var olan chatbotlar ve sanal asistan­lar büyük evrim geçirecek, 7/24 kesintisiz (ve her dilden) çalışarak bugünkünden çok daha hızlı, bekletmeden ve çok daha fazla detayda, akıllı ve doğru önerilerle müşteri­leri yanıtlayıp sorunlarını etkili bir şekilde çözecekler. Bu da müşteri memnuniyetini artıracak, insan hatalarını ve yetersizlik­lerini minimize edecek. Kredi başvuruları dahil olmak üzere hemen hemen tüm talep­ler yapay zekâ destekli sistemlerle dakika­lar içinde sonuçlanabilecek. Bu, kurumsal ve bireysel ihtiyaçlara uygun ‘özelleştiril­miş’ finansal ürün ve hizmetler sunulabil­mesini sağlayacak. Bu dönüşümde önemli rol oynayacak ‘blok zincir’ ve ‘kripto var­lıklar’ ile sektör genişleyecek, yepyeni for­mat ve modeller ortaya çıkacak.

Veri analizi ve risk yönetimi: Veri Analizi ve Risk Yönetimi: Finansal kurum­lar, büyük veri analitiği ve YZ algoritma­ları sayesinde devasa veri setlerini anlık olarak analiz edebilecekleri için yatırım kararlarında, kredi risk değerlendirmele­rinde ve dolandırıcılık tespitlerinde insan gözünün, beyninin algılayamayacağı , bilgi­sinin yetmeyeceği kadar hızlı, kapsamlı ve detaylı sonuçlar çıkaracak hem kendileri­nin hem müşterilerinin, paydaşlarını daha sağlam ve güvenli kararlar almasını sağla­yacaklar. Finans sektörü, YZ yüzünden ye­niden tanımlanması gereken ‘siber güven­lik, etik, hukuk, yeni parametreler, eşikler, vb.’ gibi yönetişim unsurlarının şekillen­mesinde ve uygulanmasında da tüm diğer sektörlerin önünü açan belirleyici sektör olacak.

İş gücü ve verimlilik: YZ, rutin ve tek­rarlayan işleri otomatikleştirerek insan kaynağının daha yaratıcı ve stratejik alan­larda kullanılmasını sağlayacak. Bu saye­de çalışanlar, daha fazla katma değer sağ­layacak projelere ve stratejik planlamaya, yapay zekâyı eğitmeye odaklanabilecekler. Ancak, bu dönüşüm sürecinde çalışanların yeni beceriler kazanması ve kendini sürek­li geliştirmesi de büyük önem taşıyacak. Öneğin, veri analitiği, YZ yönetimi ve diji­tal yetkinlikler gibi alanlarda eğitim ve ge­lişim programlarına katılmak, çalışanların bu yeni düzene adapte olmasını kolaylaştı­racaktır.

Gelecek beklentileri:

Finans sektörünü en çok etkileyecek teknolojik değişimlerin başında YZ geli­yor desek de YZ nedeniyle gelişecek altya­pı, donanım, yazılım ve insan kaynağı ihti­yaçları da büyük sistemsel yatırım ve reo­rganizasyonlar gerektirecek. Tüm işleyişin ve insan yetkinliklerinin değişim ve yük­seltilme (upgrade) gereği, finans sektörü­nü 5 yıl kadar yoğun strese sokacak. An­cak, YZ’dan kaynaklanan yatırımlar işlem güvenliğini ve şeffaflığını da çok artıracak. Ayrıca, süper ve kuantum bilgisayarların gelişimiyle birlikte, finansal analizlerdeki hız ve doğruluk daha önce hiç olmadığı ka­dar iyi seviyelere çıkacak. Bu gelişmeler de finans sektöründe yeni iş modellerinin ve fırsatların doğmasına yol açacak, tüm sek­törlerde işler iyiye gitmeye başlayacak.

Sonuç olarak, yapay zekâ finans sektö­ründe köklü değişiklikler yaratacak. Adap­te olabilen bireyler, kurumlar, ülkeler; ya­kın gelecekte büyük avantajlar elde edecek.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar