Sigorta sektöründe yapay zekâ kullanımı

Ufuk TARHAN
Ufuk TARHAN FÜTÜRİST UFUK futurist@ufuktarhan.com

Yakın gelecekte iş dünyasının bile­şenlerini ele alarak, ne yaşadığı­mızı ve yaşayabileceğimizi, yapmamız gerekenleri daha iyi fark etmek adına yapay zekânın (YZ) iş dünyasını etki­leyecek, dönüştürecek sektörel, somut olasılıklara bakalım istiyorum.

Bundan sonraki yazılarımda ara ara YZ hakkında sektörel, belli işlere odaklı ve da­ha detaylı bilgiler ve örnekler paylaşaca­ğım. Sigorta sektörü ile başlıyorum…

1-Hasar tespiti ve değerlendirme

Hasar tespiti ve değerlendirme adım­ları, sigorta şirketleri için hem zaman alan hem maliyetli hem de müşterilerin ve di­ğer paydaşların beklentilerinin en yük­sek olduğu sıkıntılı süreçlerdir. Örneğin, bir sigorta şirketi, sadece YZ destekli gö­rüntü işleme teknolojilerini kullanarak bi­le çok önemli faydalar yaratabilir; müşteri kaza-hasar fotoğraflarını ve diğer belgeleri uygulamaya yükler. YZ’lı sistem, fotoğraf­ların orijinal olup olmadığını ve üzerinde oynama yapılıp yapılmadığını analiz eder.

Eksik veya şüpheli noktalar varsa araştı­rır, sorgular. Hasarın boyutunu ve onarım maliyetini belirleyerek veri merkezindeki benzer vakalarla karşılaştırır. Hasarın ma­liyetini (sübjektif, manipülatif etkilerden arındırarak) hızlıca hesaplayıp onay süre­cini başlatır. Üstelik sağladığı farklı bilgi­lerle ve yeni ürün fikirleriyle pazarlama, satış desteği verecek inovatif olasılıklar da üretir. Kapsamlı analiz ve değerlendirme­lerle ekspertiz sürecini hızlandırıp müş­teri memnuniyetini artırmanın yanı sıra yepyeni satış olanakları da yaratır.

2 -Sahtekarlık tespiti

Sahtekarlık tespiti, sigorta şirketleri­nin bir diğer kritik alanıdır. YZ’nın büyük veri analitiği ve makine öğrenimi algorit­malarını kullanabilme kabiliyeti, anormal ve şüpheli davranışları tespit etmekte bü­yük avantaj sağlar. Örneğin, YZ multi mo­del sistemler, tüm veri setlerini analiz ede­rek aynı müşterinin kısa süre içinde birden fazla yüksek değerli talepte bulunması ve­ya başka hayat olaylarında sergilediği ola­ğandışı davranışları, deepfake tespiti gibi ekstra keşifleri yapabilir. Sahte talepler ya­kalanır, caydırıcılık artar.

3-Poliçe yönetimi ve özelleştirilmiş ürünler ve yeni teklifler

YZ, müşterilerinin geçmiş bilgilerini, demografik verilerini ve risk profillerini en ince detayına kadar, milyonlarca örne­ği de değerlendirip analiz ederek çok da­ha özgün sigorta ürünleri ve kişiye, duru­ma özel alternatifler, çözümler sunulabi­lir.

Diyelim ki, yeni bir otomobil sigortası kampanyası oluşturmak istiyorsunuz. YZ, yaş guruplarını ya da belirli ve riskli bir bölgeyi, orada yaşayanların, trafik ya da ortam, iklim, yol, ulaşım, sağlık, vb. açısın­dan belirgin avantaj ve dezavantajlarını, geçmiş kazalarını, araç kullanım alışkan­lıklarını, otomobil pazarını, mevsimselli­ği, diğer hasar verilerini, vb. analiz ederek pek çok öneri geliştirip, daha detaylı ve uy­gun prim - kapsam belirleyebilir. Seçenek­ler oluşturabilir.

Mesela eğer müşterinin yüksek suç ya da risk oranına sahip bir ma­hallede, bölgede yaşadığını anlamışsa özel bir konut sigortası ya da hırsızlık, yangın ve doğal afet risklerini değerlendirerek, farklı ürünlerle paket yapmak, kişiye uy­gun ödeme koşulu hesaplamak gibi bir ça­lışanın tek başına yapmasının hayli zor ol­duğu alternatifler, iş ve çözüm geliştirici teklifler, ek hizmetler sunulmasını sağlar.

Bu tür özelleştirilmiş ve detaylı analiz­ler, sigorta şirketlerinin müşteri ihtiyaçla­rını, hatta müşterinin henüz farkında dahi olmadığı ihtiyaçları ve riskleri somut veri­ye dayanarak ortaya çıkarır. Müşteri ileti­şimini geliştirip memnuniyeti artırırken, şirketin risk yönetimini optimize, gelirini ve verimliliğini maksimize eder.

Sonuç olarak, YZ, ‘chatbot ve dijital asistanlar, risk analizi ve fiyatlandırma, müşteri segmentasyonu ve pazarlama’ gibi diğer tüm alanlarda da operasyonel verim­liliği artırıp maliyetleri düşürerek müşteri bağlılığını ve yaratıcılığı en üst düzeye çı­karır, pek çok yenilikçi fırsat yaratır.

1-Hasar tespiti ve değerlendirme

2-Sahtekarlık tespiti

3-Poliçe yönetimi ve özelleştirilmiş ürünler

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar