Numune ithalatı

Hasan AKDOĞAN
Hasan AKDOĞAN GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET hakdogan@akddenetim.com

Hasan AKDOĞAN

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET

hakdogan@akddenetim.com

 

Numune ve model ithalatında vergi muafiyeti ve dolaylı temsil yetkisi yaşanan tereddütleri gidermek için Gümrük Müdürlüğü yeni bir düzenleme getirdi. Bu düzenleme ile önemli değeri olmayan ve temsil ettikleri eşya bakımından siparişte bulunulmak için kullanılabilecek nitelikteki numunelik eşya ve modellerin gümrük vergisinden muafen ithaline müsaade ediliyor.

08.04.2011 tarihli ve 27899 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın 1'inci maddesi ile 2009/15481 sayılı Karar'ın 45'inci maddesinin "Türkiye Gümrük Bölgesi'ndeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, gümrük kıymeti gönderim başına toplam 150 euroyu geçmeyen, ticari miktar ve mahiyette olmayan eşyaya muafiyet tanınır" hükmünde yer alan "bir kişiye" ibaresi "bir gerçek kişiye" olarak değiştirilmişti.

Söz konusu değişiklik sonrasında, tüzel kişiler adına gelen numune ve modellerin muafen ithal edilip edilemeyeceği ve hızlı kargo firmalarınca dolaylı temsil yetkisi kapsamında beyan edilip edilemeyeceği hususlarında tereddütler yaşanıyor.

Bu tereddütleri gidermek için Gümrükler Genel Müdürlüğü düzenleme yapmış bulunuyor. Buna göre; söz konusu Bakanlar Kurulu kararının 86'ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca, önemli değeri olmayan ve temsil ettikleri eşya bakımından siparişte bulunulmak için kullanılabilecek nitelikteki numunelik eşya ve modellerin gümrük vergisinden muafen ithaline müsaade ediliyor.

Numunelik eşya ve model konusuna gelince bu eşyanın tanımının; Belli bir tür eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı belli bir tür veya nitelikteki eşya için sipariş vermekten başka bir amaç için kullanılması mümkün olmayan her türlü madde veya örnek şeklinde yapılmış olması ve numunelik eşya ve modellerin gümrük beyanı dahil tüm işlemlerine ilişkin faaliyetlerin takip edilip sonuçlandırılmasında posta idaresi ile müsteşarlıkça belirlenen koşulları sağlayan hızlı kargo firmaları dolaylı temsilci olarak yetkili kılınmış olması, hususları dikkate alındığında;

Aynı kararın 45'inci maddesine yönelik yapılan düzenlemenin tüzel kişiler adına gelen numune ve modellerle bir ilgisi olmayıp, bu kapsamdaki eşyanın işlemlerinin gümrük vergilerinden muafen hızlı kargo firmalarınca dolaylı temsil yetkisi kapsamında beyan edilmek suretiyle ithaline edilebileceği belirtiliyor. Keza; eşyanın numune olup olmadığının belirlenmesinde, faturasında numune olduğuna dair bir ibare olmadığı durumlarda, muayene memurunca eşyanın numune olduğuna kanaat getirilmesi halinde eşyanın işlemlerinin sonuçlandırılması gerektiği belirtiliyor.

Ayrıca; 19.04.2011 tarihli ve 2011/23 sayılı Genelge'nin sınırlamalar başlığı altında gıda takviyeleri, sporcu gıdaları ve kozmetik ürünlerinin posta ve hızlı kargo yoluyla gelmesinin mümkün bulunmadığına ilişkin hükmün 15481 sayılı Bakanlar Kurulu kararının 45'inci ve 62'nci maddeleri kapsamında gelen eşyaya yönelik olduğu, bunun dışında bu türden eşyanın posta ve hızlı kargo yoluyla gelmesi mümkün bulunduğu ifade ediliyor.

Numune ve model ithalatı konusunda gümrük idarelerinde uygulama biçimine gelince, bir yeknesaklıktan söz etmek mümkün bulunmuyor. Umarım bu düzenlemeden sonra istenilen amaçlara ulaşılır.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar