Yapay zekâlı dünyada organik çocuk olmak…

Ufuk TARHAN
Ufuk TARHAN FÜTÜRİST UFUK futurist@ufuktarhan.com

Hiç kuşku yok ki önümüzde­ki 10-15 yıl içinde yapay zekâ (AI) dünyayı her açıdan de­ğiştirecek, daha doğrusu her şeyi dö­nüştürecek. Yapay zekâ ile donanmış teknolojilerin hızla gelişmesi hepimi­zin ama özellikle de çocuklarımızın yaşamlarında ve onlarla ilgili alanla­ra büyük farklılıklar yaratacak. Biz şu anda sadece eğitimde neler olacak, kı­saca ona bakalım;

En az on yıldır lafı var, kendi yok di­yebileceğimiz ‘kişiselleştirilmiş öğ­renme’ konusunda AI destekli eğitim platformları (bu sefer gerçekten) her çocuğun öğrenme hızına ve becerisine göre özelleştirilmiş eğitim içerikleri, sınavları, projeleri sunabilecek. Böy­lelikle çocuklar adeta kendi kendile­rine öğrenecek ve yetkinlik geliştire­bilecekler.

Yapay zekâ onları gayet güzel ve hem de çok hızlı geri bildirimlerle, öneri­lerle, ilave bilgi ya da sınavlarla, vb. yönlendirecek, yolunu açacak. Öğren­cinin etkin öğrenme sürecinde olması için gerekenleri bir öğretmenin yapa­bileceğinden çok daha hızlı, kapsamlı ve doğru biçimde yapabilecek.

Öğretmenler alınmasın bilgisayarların hızına erişilemez

Böyle yazınca öğretmenler hiç alı­nıp gocunmasınlar çünkü hiçbir insa­noğlu, hiçbir meslek erbabı; ne kadar kabiliyetli, zeki, çabuk, uzman ve bil­gili olursa olsun bilgi toplama, araştır­ma, saklama, işleme, tazeleme, kont­rol, analiz, vb. açısından kendisinden binlerce kat daha hızlı bilgisayarları geçemez. Onlardan daha iyi olamaz.

Bu artık eşyanın da insanın da doğa­sına aykırı bir seviyeye ulaştı. Yani öğ­retmenlerin ve hiçbir meslek grubu­nun kendisini eksik, yetersiz, geride hissetmesine gerek yok. Sadece “Han­gi teknolojik aracı, yapay zekâ platfor­munu, App’ini, nasıl kullanabilirim?” konusunda kendisini sürekli tazele­mesi gerekiyor. İşine devam edebil­mesi, başarılı olabilmesi için buralar­da hattan düşmemesi önemli. Buralar­da dikkatli olması hayati.

Okullara eğlence, sosyalleşme, projeler için gidilecek

Yukardakileri okuyunca “E o zaman insanların yaptığı öğretmenlik orta­dan kalkacak, fiziksel okullar olma­yacak mı?” diye sorular akla gelebi­lir. Gelmesin. Çünkü hem öğretmenlik hem de okullar var olmayı sürdürecek­ler fakat işlevleri, rolleri değişecek. Öğretmenler daha çok mentorluk, ko­laylaştırıcılık, antrenörlük, takım li­derliği, vb. gibi ‘soft skill yani yumuşak beceri’gerektiren bilişsel, insani bece­rileri ile var olacaklar. Başarılarını be­lirleyecek performanslar bu alanlar­dan çıkacak.

Okullar ise büyük ölçüde online’a kaymakla beraber hem fiziksel hem de metaverse’deki okullar ve ortamlar da paralel olarak devam edecek, geli­şecek. Hibrid modeller oluşacak. An­cak ne formda olursa olsun okullara çocuklar (ve tabii ki yetişkinler) sos­yalleşmek, eğlenmek, insani becerile­rini geliştirmek, duygusal ihtiyaçla­rını gidermek, ortak akıl çalışmaları yapmak, projeler geliştirmek için gi­decekler.

Artistik alanlarda da yapay zekâ ön plana geçecek

Bütün bunlar spor, sanat dallarında, artistik tüm alanlarda da geçerli ola­cak. İlaveten sanatçılar ve onlara des­tek veren yan dallar, performans ar­tırıcı yapay zekâ ve/veya robotlarla, giysilerle, aparatlarla, hologramlarla, artırılmış gerçeklik ve türlü teknolo­jik olanaklarla donatılmış yepyeni bir dünyada çalışacaklar, yarışacaklar, öğrenecekler, egzersiz yapacaklar. İlgi alanlarıyla ilgili olarak sürekli ama es­kisinden çok daha kolay ve destekleyi­ci yöntemlerle şimdikinden çok daha keyifli gelişim, öğrenme ve eğitim al­ma süreçleri içinde gelişecekler.

Deyim yerinde ise yapay zekâ ço­cukların yaratıcılıklarına adeta tıl­sımlı deha tozları serpecek. 15 yıl için­de tüm dünyada buluş ve mucit çocuk patlaması yaşanacak!

Önümüzdeki 15 yıl içinde mucit çocuk patlaması yaşanacak

Kısacası yapay zekâ çocukların, tüm meslek, sanat, spor dallarında özgün, yaratıcı, yeni içerikler yaratmalarına, buluşlar yapmalarına hiçbir insanın yapamayacağı kadar üst seviyede yar­dımcı olacak. Bu sayede insanlık önü­müzdeki 15 yıl içinde tüm dünyada bu­luş ve mucit çocuk patlaması yaşana­cak.

Tabii ki gerekli koşullar, olanalar sağlanırsa… Eğer bu üstün özellik­li teknolojik alt yapıya erişim yaygın, kolay ve ucuz olursa… Bunlardan an­layan öğretmenler, bunları sağlayan okullar, platformlar hızlı ve tekin ge­lişirse. ..

Ülkeler bu alanlardaki gelişimi önceliklendirmeli

Hayali ve tasarımı güzel, anlatması kolay ama tüm bunlar çok önemli in­sani ve mali yatırımlar gerektiren, ha­li hazırda oldukça pahalı unsurlar. O yüzden ülkelerin devlet politikası ola­rak kaynaklarını, olanaklarını bu doğ­rultuda kullanması, bu alanlardaki ge­lişimi önceliklendirmesi, teşvik etme­si gerekiyor.

Kalpten inanıyorum, bunlar gerçek­leşecek ve gelecekteki 23 Nisan’lar da çok daha güzel gelecek…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Karbon ticareti 19 Eylül 2023
İş mi yok, yetenek mi? 12 Eylül 2023
Dijital Türkiye 2030 29 Ağustos 2023
Kimler işini kaybedecek? 08 Ağustos 2023