Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine “Yapay Zekâ” için acil ve açık çağrı!

Ufuk TARHAN
Ufuk TARHAN FÜTÜRİST UFUK futurist@ufuktarhan.com

Birleşmiş Milletler Genel Sekte­ri António Guterres’e açık ve acil çağrı!

Sn. Guterres, Acilen BM Güvenlik Kon­seyi’nin daimî üyeleri olan Çin, Fransa, Rusya , İngiltere ve ABD’yi olağanüstü top­lantıya çağırın! Yapay zekânın (AGI - Arti­ficial General Intelligence) kötüye kullanı­mını önleyecek regülasyon ve ciddi yaptı­rımları hemen oluşturup yürürlüğe koyun!

Dünyaya yavaşlayın, dikkat edin de­meyin! Siz, BM olarak hızlanın ve asıl siz dikkatli olun!

Ve bunu 6 ay içinde tamamlamış olun! Eğer küresel, yaptırımlı bir konsensus ve disiplinle önlem alınmazsa tüm dün­yayı etkileyebilecek çapta ve olağan üs­tü kötü sonuçlar doğurabilecek, insanlığı yok edebilecek atom bombasından, nük­leer silahtan, iklim krizinden daha fe­ci, daha hızlı ve kontrolden çıkmaya çok müsait bir gelişme ile karşı karşıyayız! Birleşmiş Milletler Güvenlik Konse­yi hiç zaman kaybetmeden sorumlulu­ğunu yerine getirmeli ve bu konuda en keskin, sert aksiyonları almalıdır! Dün­yanın bir BM başarısızlığını daha kal­dıracak ne kaynağı ne de zamanı var?

Hatırlayalım; Birleşmiş Milletler (BM), 24 Ekim 1945’te II. Dünya Savaşı’ndan sonra, Birinci Dünya Savaşı’nı önleyeme­yen Milletler Cemiyeti yerine, yeninden yapılandırılarak küresel ölçekte barışı ve güvenliği korumak ve gelecekteki savaşları önlemek amacıyla kuruldu.

Bu acil uyarının ve çağrının nedeni:

Open AI GPT’nin genel kullanıma açıla­masının hemen ardından gelen ilk dalga­da yapay zekâ işsizlik yaratacağı korku­suyla dikkatleri çekerek yüzleri ekşitse de artçı dalgalarda herkes sağlayabileceği ya­rarlı gelişmeleri de kestirebildi. Ancak yi­ne ve eş zamanlı olarak herkes, uzmanların uyarıları ile yaratabileceği, sonu insanlı­ğın yok oluşuna kadar varabilecek kontrol­den çıkma olasılığını da hemen fark etti. Böylelikle de son dönemde pandemi ve Uk­rayna savaşından sonra dünya gündemini küresel çapta en fazla meşgul ve tedirgin eden konu yapay zekâ oldu. En ciddi bilim­sel ortamlarda, uluslararası oturumlarda, iş dünyasının büyük-küçük tüm toplantıla­rında, eğitim, eğlence, magazin dünyasın­da, hükümetlerin gündeminde, medyada, kısacası her ülkede, her katmanda ve her yerde yapay zekâ ilk sıraya yerleşti. Dünya ne ile karşı karşıya olduğunu ve ne yapması gerektiğini anlamaya yöneldi.

Yavaşlayın ya da durun çağrıları ger­çekçi ve uygulanabilir değil!

22 Mart 2023’te Future of Life Insti­tute açık bir mektup yayınlayıp yapay zekâ çalışmalarının 6 ay durdurulma­sı çağrısı yaparak imza kampanyası aç­tı. Bu linkte https://bit.ly/3p8eLGa de­taylarını yazmıştım. 8 Milyarlık dünya­dan çıkan imza sayısı 30 bini ancak aşmış. Geçen hafta da yapay zekânın Godfather’ı (Vaftiz Babası) olarak bilinen 75 yaşında­ki Kanada Asıllı İngiliz Profesör Geoffrey Hinton Google’dan yapay zekânın tehlike­leri hakkında kamuoyunu bilgilendirmek ve bu doğrultuda daha rahat çalışmak için istifa ettiğini açıkladı. Dünya bir kez da­ha ayağa kalktı. BM sözcüsü Farhan Haq “Yapay zekânın daha gelişirken suistima­le açık olmaması için düzenlemelerin ve standartların getirilmesi gerekiyor” dedi. Bu arada Google’ın baş mühendisi ve yi­ne bu alanlarda çalışan ünlü Fütürist Ray Kurzweil ise “GPT-4’ten daha güçlü” ya­pay zekâ araştırmasını duraklatmak için imzaya açılan mektubu neden imzalamadı­ğını açıkladı. Metnin pratikte uygulanama­yacak kadar belirsiz kriterlerde olduğunu ve bu konuda dünya çapında ciddi bir koor­dinasyon gerektiğini belirtti. Etik kuralla­rın, güvenliğin en kritik konular olduğuna dikkat çekti. Kurzweil yapay zekanın sağ­lık ve üretkenliğe yönelik büyük avantaj­larını engellemeyecek ciddi regülasyon ge­reğine ise tamamıyla katıldığını açıkladı. Aynı fikirdeyim. BM’i bu sebeple acilen göreve çağırıyorum!

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Karbon ticareti 19 Eylül 2023
İş mi yok, yetenek mi? 12 Eylül 2023
Dijital Türkiye 2030 29 Ağustos 2023
Kimler işini kaybedecek? 08 Ağustos 2023