İşte şimdi BaaS’lıyoruz!

İskender ADA
İskender ADA iskender@getmagnus.com

Banking as a Service (Baas) kavramı 2021’in son günlerinde “Servis Mo­deli Bankacılığı” olarak hayatımıza girdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun yayımladığı yönetmelik ile bankacılık hizmetlerinin finansal teknolo­ji şirketleri ve diğer işletmelere bir servis modeli olarak sunulabilmesinin önü açıldı.

Finansın ötesine giden yolculukta, finan­sal hizmetlerin hayatımıza entegre edilme­si adına bu adım gerçekten çok önemli. Bir­çok banka bu konudaki çalışmalarını hız­landırdı. Yönetmelikteki tanımıyla servis modeli bankacılığı, arayüz sağlayıcıların sundukları arayüz yoluyla, müşterilerin servis bankalarının sistemleriyle doğru­dan açık bankacılık servisleri aracılığıyla bağlantı kurarak servis bankası üzerinden bankacılık işlemlerini gerçekleştirebildik­leri hizmet modelini ifade ediyor. Biraz da­ha halk dili ile özetlemeye çalışırsak, gün­lük hayatımızda başka amaçlarla kullandı­ğımız mobil uygulamalar üzerinden direkt olarak bankacılığa özgü işlemleri de ger­çekleştirebileceğiz. Örneğin bir e-ticaret uygulamasında yaptığınız alışveriş için banka ihtiyaç kredisini direkt olarak aynı uygulamadayken kullanabileceksiniz. Ya da e-ticaret uygulaması içinden tıpkı tele­fon veya kıyafet alır gibi yatırım fonu satın alabileceksiniz. Oyun oynarken, mesajla­şırken, sosyal medya paylaşımı yaparken aynı deneyim dünyası içinde bankacılık iş­lemlerini de gerçekleştirmek mümkün ola­cak.

Bu açıdan baktığımızda perakende şir­ketleri, telekomünikasyon şirketleri, Big­Tech diye adlandırdığımız büyük teknolo­ji şirketleri, araba üreticileri, sigorta şir­ketleri, lojistik firmaları, oyun firmaları ve sosyal medya şirketleri dahil olmak üzere, kitle oluşturma noktasında iyi bir olgunluk seviyesine erişmiş her şirket servis mode­li bankacılığı ile birlikte gömülü finans uy­gulamalarını kullanıcı deneyimlerinin bir parçası haline getirmek için büyük bir po­tansiyel taşıyorlar.

Globalde Finastra, BBVA, Marqueta ve Railsbank gibi özellikle İngiltere ve Ame­rika’da çok başarılı BaaS örnekleri görüyo­ruz. Bu başarılı hikayeler ülkemizdeki ge­lişmeler açısından da çok önemli rol mo­deller oluşturuyor.

Ülkemizde ise bu konuda en başarılı ça­lışmalardan birini Aktif Bank ekosistemi içinde görüyoruz. Aktif Ventures’in yakın zamanda duyurduğu Apilion, servis mode­li bankacılığı açısından örnek bir platform. Hesaplar, kartlar, para transferi, ödemeler, borç verme, yatırım ürünleri ve uzaktan müşteri edinimi (KYC) gibi tüm bankacılık hizmetlerini kapsayan bir API kütüphane­si sunuyorlar. Tam lisanslı bir banka olma­nın ayrıcalıklarını basit ve etkili bir Sand­Box ile sunuyorlar (SandBox da nedir der­seniz, çocuklara özel hazırlanmış, içinde türlü türlü oyuncak bulunan ve güvenlikli ortamda dilediklerince yeni şeyler tasarla­malarını sağlayan kum havuzu alanı neyse, yazılım geliştiriciler için de benzer bir yapı olarak tanımlayabilirim).

Katılım bankacılığı tarafında ise Albara­ka Türk Katılım Bankası’nın iştiraki olan Insha Ventures tarafından Apin platformu başka güzel bir örnek olarak karşımıza çı­kıyor. Hesap servisleri, para transferi, ya­tırım ürünleri, uzaktan müşteri edinimi, kart servisleri ve analitik ra­por servisleri ile arayüz sağ­layıcılara güzel bir API kütüphanesi oluştur­muş durumda. Ekosis­tem içinde yer alan Albaraka Garaj Giri­şimci Hızlandırma Merkezi’nde elde ettiği deneyimleri ve hatta bu merkez­den başarılı bir şe­kilde yolculuğuna başlamış olan NakitBa­sit, PosBasit, KimlikBasit gibi uygulama­ların tecrübelerini de Apin’e yansıtıyorlar.

Burada verdiğim iki başarılı örnek yakın zamanda hızla artacaktır. Bugüne kadar finansal erişim ve kapsayıcılıkta önemli yollar almıştık. Servis modeli bankacılı­ğı uygulamaları ile bu ivme hızlanacak. Bu açıdan baktığımızda süper finansal uygu­lamaların çok yakında hayatımızda olaca­ğını söyleyebilirim.

Güzel bir gelecek için…

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Bilir o beni 29 Mayıs 2023
Finovasyon 15 Mayıs 2023
Finansın eğlenceli hali 08 Mayıs 2023