Vergi zaten tabanda; kayıtdışı/kaçağa odaklanılacak

Ferit Barış PARLAK
Ferit Barış PARLAK AYRINTI ferit.parlak@dunya.com

Konu vergi...

Hazine ve Maliye Ba­kanı Mehmet Şimşek, "Kap­samlı bir vergi reformu yapa­cağız." dedi...

Ve "tahmin toto"yu baş­lattı!

***

Önceki uygulamalara bakı­lıp, "Şu olacak!" diye o kadar fazla madde yazıldı ki...

"Vergi tabana yayılacak!" gi­bi o kadar çok klişe laf söylen­di ki...

"Verginin zaten tabanda ol­duğu...",

"Ödenebilir vergiler olmaz­sa, üretimin tamamen dura­bileceği...", "Üretime devam etme zorunda olanların ise kayıtdışına/kaçağa kayabile­ceği" (vb) gözardı edildi...

***

Maliye bürokratları da söy­lüyor:

"Akıllara gelmeyecek ver­gi çeşitleri duyuyoruz son 15 gündür...

Ve o alana da bakma gereği duyuyoruz!.."

Örnek mi?

Önceki uygulamaya bakılıp, tahmin yapıldı...

Ve, "Yem satışında yüzde 1 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 10'a çıkarılacak" diye yazıldı...

***

Önceki uygulamaya bakılıp, tahmin yapıldı...

Ve, "Gübre satışında yüzde 1 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 20'ye çıkarılacak..." di­ye yazıldı...

***

"Tarım ve hayvancılığın "maliyetler" nedenli hali or­tada...

Üstüne böyle bir vergi artışı gerçekleşirse:

Üretim tamamen durur;

Zorla da olsa üretmini de­vam ettirmek isteyen ise "ço­ğunluk gibi" kayıtdışı ve/veya kaçakçılığa yönelir:

Toplanan vergiden de olu­nur; ithal bağımlılığı/döviz açığı/borçlanma/enflasyon da artar" gibi basit bir yorum/ basit bir etki analizi yapmaya vakit bulununca...

Şöyle dendi: "Madde tasarı­dan çıkarıldı"

 VELHASIL

 Vergi ödenebilir olmalı...

Tersi durumda kayıtdışı/ kaçak artıyor...

Ve/veya üretim geriliyor; toplanabilen vergiler de alı­namıyor...

***

Kayıtdışı/kaçağın kapsa­mı geniş...

Kimine göre yüzde 40, ki­mine göre yüzde 70...

"Kapsamlı reform" den­mesinin nedeni de bu...

Bürokratlara göre, "Ver­gi yükü zaten tabanda; 'yü­kü tavanın da paylaşacağı' ve 'sorumlu üretici'yi faz­la yükten kurtaracak birkaç uygulama da reforma dahil edilecek."

Semt pazarları, bağışlar, yardımlar gibi vergilendiril­meyen/vergilendirileme­yen kayıtdışı/kaçakçılığın olduğu yüzlerce alana odak­lanılacak...

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Na To… 15 Temmuz 2024