Dijital tarımla gelen fırsat

Prof. Dr. Aykut GÜL
Prof. Dr. Aykut GÜL STRATEJİK DÜŞÜNCE aykut.gul@dunya.com

Gıda ve dijitalleşme… Son yıllarda önemi artan, yıldızı parlayan iki önemli alan…

Ülkemizin sahip olduğu bereketli topraklar, su ve iklim farklılıkları ile jeostrate­jik konumu, tarımsal üretim, gıda işleme ve gı­da tedarik zinciri bakımından büyük avantajlar sunmakta. Genç nüfusumuz ve bu nüfusun di­jitalleşmeye olan yoğun ilgisi, bunu daha değer­li hale getirmekte…

Prof. Dr. Ulvi Saran der ki: İnsanlar, tarım toplumunda bedenleriyle çalışırken endüstri 1.0'da kollarıyla, endüstri 2.0’da elleriyle, en­düstri 3.0’da parmaklarıyla iş yaptılar. Endüst­ri 4.0'da ise zihinleriyle çalışacaklar.

Akıllı dikey çiftlikleri kullanabilecek, kod­lama becerisine sahip, yenilikçi fikirleri olan gençlerle, tarımımızı ihmal etmeden, gelişmiş ülkeler ligine yükselme fırsatına sahibiz bu­gün. Tarım yükseköğrenimini, Endüstri 4.0 ve sonrasının ihtiyaçlarının dikkate alarak ve her yıl, değişen ve dönüşen dünyaya göre yenile­nen, dinamik ve öğrenme merkezli bir sistemi hayata geçirmek zorundayız.

Mağaradan öteki evrene…

İş hayatı ve eğitimde asıl dönüşüm metaver­se’ün (öteki evren) tam olarak yaygınlaşmasıy­la ortaya çıkacak. Eğitim, iş hayatı ve özel hayat büyük ölçüde bu sanal aleme taşınacak. Meta­verse’deki seralarda, hayvancılık tesislerinde eğitim sürdürülecek, tarım piyasaları bu sanal dünyalarda oluşacak. Bu yeni sanal dünya, ar­sa yatırımlarının çok ötesinde büyük fırsatlar sunuyor. Yapay zekânın, robotların, hümano­idlerin ve siborgların sosyal hayat ve iş haya­tında kullanımlarının yaygınlaşması ile mes­lekler hızla evrilecek… Bu değişime direnenler yok olurken, ayak uyduranlar, özellikle de ya­pay zekâyı akıllıca kullananlar, büyük sıçrama yapabilecekler…

Hala Batı’ya oranla çok genç bir nüfusa sahi­biz. Aramızdaki gelişmişlik farkını kapatabil­memiz, kırsalda dijitalleşmeyi sağlayacak olan gençlerimize bağlı. Onlara, dijital araçların esi­ri değil, efendisi olmaları gerektiğini öğretme­liyiz. Aksi halde, “Korkarım ki bir gün teknolo­ji, insan etkileşiminin önüne geçecek ve aptal bir nesil ortaya çıkacak” diyen Albert Einste­in’ın kehaneti gerçekleşmiş olacak.

Tarımda dijitalleşmenin neler kazandırabi­leceğine özetle bakalım:

-Optimum kaynak kullanımı, üretim mali­yetlerinin düşmesi ve artan verimlilik bunların başında geliyor.

-Milyonlarca bağımsız üreticinin daha sağ­lıklı üretim ve pazarlama kararları alabilmesi, fiyat ve gelir dalgalanmalarının en aza indirile­bilmesi sağlanabilecek.

-Binlerce hektar alanı her bakımdan takip et­mesi gereken bir işletmecinin, bir merkezden, ısı, ışık, hastalık, zararlı, sulama vb. hakkında bitki, toprak ve hava verilerini, drone uygula­maları veya uydu aracılığıyla izlemesi mümkün olabiliyor.

-Sürdürülebilir bir çevre, atıkların azalma­sı ve hassas tarım tekniklerinin kullanımı yay­gınlaşacak.

-Üreticiden tüketiciye kadar, aradaki imalat­çı, toptancı ve aracılar dahil, tüm sektör bile­şenlerinin arasında güçlü bir iletişim, iş birli­ği ve güç birliğinin mümkün olabilmesi, tüm bu kesimlerin refahına olumlu katkı sağlayacaktır.

-Yapay zekânın kullanacağı gerçek zamanlı üretim, iklim ve piyasa verileri, zaman serileri ve bilimsel araştırma sonuçları, üreticinin da­ha sağlıklı kararlar verebilmesine yardımcı ola­caktır. Üreticinin en önemli gündemi, her gün yüzlerce farklı konuda kararlar vermektir.

-Hangi ürünü ne kadar alanda ne miktarda, nasıl ve kim için üreteceği; sıcaklık, nem, rüz­gâr, don ve yağmur durumuna göre ne tür ted­birler alacağı; tohum, gübre, tarımsal ilaç vb. hangi düzeyde ve ne zaman kullanacağı; hasat ve sonrasında ürünün depolanması, işlenmesi ve paketlenmesinin yanı sıra yeni yatırım ka­rarlarının neler olacağı, her tarım işletmesin­de, işletmenin büyüklüğüne ve ürün çeşitliliği­ne göre öne çıkan önemli kararlardır.

-Girişimcileri, diğerlerinden ayıracak ve öne çıkaracak olan yenilikçi fikirleri üretebilmek ve bunları uygulayabilmek hız kazanacaktır.

Ezcümle; dijitalleşme ile ülkemiz tarımı, kü­resel rekabet gücünü artırabilecek, sürdürüle­bilir kalkınmayı ve gıda güvencesini sağlayabi­lecektir.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
“Bilgi, güçtür…” 29 Ağustos 2023
Açlıkla terbiye 15 Ağustos 2023
Ortak akıl devrede 21 Temmuz 2023